Algemene voorwaarden Haarhuis Meubelen .

Artikel 1. Toepasselijkheid
De onderstaande voorwaarden zijn op alle door ons gedane offertes en op elke met ons gesloten overeenkomst van toepassing. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk, indien wij daarmee schriftelijk hebben ingestemd. Indien koper een opdracht bij ons plaatst, doet hij daarbij impliciet afstand van eventueel door hem gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden, voor zover deze voorwaarden in strijd zijn met overstaande voorwaarden.
Artikel 2. Aanbiedingen
Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij wij daarin uitdrukkelijk een beperkte geldigheidsduur hebben opgenomen.
Artikel 3. Prijzen
Alle door ons gehanteerde prijzen zijn exclusief 21,0% BTW en bezorgkosten.
Artikel 4. Levering
De door ons gehanteerde leveringstermijn bedraagt maximaal 30 dagen. Bij overschrijding van deze leveringstermijn zullen wij koper daarvan in kennis stellen. Kopers die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf zullen wij de mogelijkheid bieden om bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn de met ons gesloten overeenkomst kosteloos te ontbinden. Eventuele gedane betalingen worden in dat geval binnen 14 dagen na ontbinding aan koper terugbetaald. De mogelijkheid om bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn de met ons gesloten overeenkomst te ontbinden geldt niet voor kopers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Ten aanzien van deze kopers zijn de door ons opgegeven levertijden nimmer bindend, zodat overschrijving daarvan geen toerekenbare tekortkoming van ons jegens de koper oplevert.
Artikel 5. Installatie.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn eventuele montage-of installatiewerkzaamheden voor rekening van koper. Dit geldt ook voor de door ons ontworpen producten.
Artikel 6. Afkoelingsperiode
Kopers die niet handelen in de uitvoering van een beroep of bedrijf kunnen de met ons gesloten overeenkomst gedurende een termijn van 7 dagen na levering zonder opgave van redenen per aangetekende brief ontbinden en het in het kader van de overeenkomst geleverde product in de originele verpakking aan ons retourneren. De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van koper, tenzij koper een terecht beroep kan doen op de navolgende “niet goed, geld terug” bepaling. Reeds aan ons betaalde bedragen zullen binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending door ons worden terugbetaald. De afkoelingsperiode geldt niet voor producten die door ons of door ons ingeschakelde derden volgens de specificaties van koper zijn samengesteld.
Artikel 7. Niet goed, geld terug
Wij staan er voor in dat de door ons geleverde producten beantwoorden aan de in onze aanbiedingen genoemde specificaties. Als blijkt dat dit niet het geval is, betalen wij op verzoek van koper het volledig aankoopbedrag terug, mits koper ons uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van het door ons geleverde product per aangetekende brief van de door hem geconstateerde gebreken in kennis stelt en het product binnen 8 dagen na deze melding in de originele verpakking voor onze rekening aan ons heeft geretourneerd.
Artikel 8. Garantie
Gedurende de periode als omschreven in de met ons gesloten overeenkomst zullen wij naar beste vermogen eventuele materiaal-en fabricagefouten in de door ons geleverde goederen herstellen, indien deze fouten binnen deze periode gedetailleerd omschreven bij ons zijn gemeld en het door ons geleverde product vervolgens binnen 8 dagen na deze melding ter beoordeling fouten zijn geretourneerd. Onze garantieverplichting vervalt, indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van buiten komende oorzaken zoals brand-of waterschade, of indien zonder onze toestemming wijzigingen in de door ons geleverde goederen zijn aangebracht.
Artikel 9. Betaling.
Indien niet anders is overeengekomen dient betaling uiterlijk binnen 10 werkdagen na factuurdatum te geschieden. Koper zal zonder dat sommatie in ingebrekestelling zijn vereist, van rechtswege in gebreke zijn bij niet stipte nakoming van vastgestelde betalingstermijn, in welke geval al hetgeen wij van koper te vorderen hebben  terstond en geheel openbaar is. De vordering tot betaling der koopsom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar wanneer koper in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling vraagt, of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op goederen of vorderingen van de koper wordt gelegd, wanneer koper overlijdt, of in liquidatie treedt. Wanneer betaling van een factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 14 dagen na factuurdatum, is koper vanaf dan de vertragingsrente verschuldigd van 11/2 % per maand over het totale bedrag der rekening. Voorts is koper verschuldigd bij niet tijdige betaling de factuurbedragen en de verschuldigde rente, de buitengerechtelijke kosten, die wij ter inning van onze vordering moeten maken. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom + de vervallen rente, en een ander met een minimum van  EURO 125,00.
Artikel 10. Eigendomsovergang
Alle door ons geleverde producten blijven ons eigendom, totdat koper integraal heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ons, uit welke hoofde dan ook, inclusief de betaling van rente en incassokosten, zoals omschreven in artikel 9.
Artikel 11. Risico.
De door ons geleverde producten worden door ons niet verzekerd tijdens het vervoer naar de koper. Ongeacht hetgeen tussen ons en koper, omtrent kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, blijven de producten voor risico van koper of door koper aangewezen derden. Koper is verplicht de producten te verzekeren vanaf het moment van levering totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden. Bij teniet gaan van producten voordat betaling heeft plaatsgevonden zijn wij gerechtigd  de schade voor ons namens koper rechtstreeks bij de verzekeraar te incasseren. Koper cedeert al zijn rechten te dier zake aan ons.
Artikel 12. Aansprakelijkheid jegens kopers, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onze aansprakelijkheid jegens kopers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf is beperkt toe een bedrag gelijk aan ten hoogste de factuurwaarde van de door ons geleverde producten dan wel het bedrag dat door onze verzekeraar in het betreffende geval wordt uitbetaald. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige indirecte
schade, zoals bijvoorbeeld voorvloeiende uit bedrijfsstillegging, vertragingen, stoornissen etc., of welke bedrijfsschade dan ook. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor discrete of indiscrete kosten en/of schade welke middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering door ons van de overeenkomst tussen ons en koper, tenzij schade is veroorzaakt door opzet van een van ons of een of meer van onze medewerkers.
Artikel 13. Privacy
De door koper aan ons verstrekte gegevens zullen enkel voor de administratieve afhandeling van de met koper gesloten overeenkomst worden gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens derhalve niet voor marketing-en/of reclamedoeleinden. Evenmin zullen wij deze gegevens niet aan derden verstrekken.
Documenten die door ons gezien worden i.v.m. het uitvoeren van onderhoud – reparatie werkzaamheden daar hebben onze reparateurs geheimhoudingsplicht. Met uitzondering van strafbare feiten onder Nederlands/ Europees recht.
Artikel 14. Klachtenprocedure
Kopers kunnen klachten over de door ons geleverde producten of over de wijze waarop de door ons gesloten overeenkomsten per e-mail (info@haarhuismeubelen.nl) of brief aan ons melden. Wij zullen binnen 5 dagen op een klacht reageren.
Artikel 15. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten gesloten tussen ons en koper is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die voorkomen uit overeenkomsten tussen ons en koper en die niet tot de competentie behoren van de kantonrechter, dienen in eerste instantie aanhangig te worden gemaakt bij de arrondissementsrechtbank te Almelo.